OKAMOTO’S / OKAMOTO’S


Art Direction : Kazuaki Seki


Design : Daichi Shiono