UNDER SUMMER


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi


Design : Yoshinori Takahashi