SHOKA OKUBO BLUES PROJECT


Art Direction & Photo : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi