LEE BYUNG HUN / LBH MEETS LBH


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi


Design : Yoshinori Takahashi