HOTEI / COME RAIN COME SHINE


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi