HOTEI / 202X


Art Direciton : Katsu Nagaishi

Design : Yoshinori Takahashi

©武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証EX-908