COMPLEX / 20110730 TOKYO DOME 日本一心


Art Direction : Katsu Nagaishi
Design : Yoshinori Takahashi

COMPLEX