Bunkamura / PLUTO


Art Direction & Photograph : Katsu Nagaishi
Design : Kentaro Uchida